Oznámenie o konaní volieb do rady školy

Riaditeľka MŠ S. H. Vajanského 5 v Michalovciach oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení

konanie volieb do Rady školy pri MŠ S. H. Vajanského 5 v Michalovciach

 dňa 25. 02. 2020 v čase od 6:30 hod. do 8:30 hod. vo vstupnom vestibule materskej školy – voľba zástupcov  rodičov. Voľby zabezpečí riaditeľka školy v spolupráci s volebnou komisiou.

Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov – dňa 25. 02. 2020 o 13:00 hod. v spoločenskej miestnosti MŠ. Voľby zabezpečí riaditeľka školy v spolupráci s volebnou komisiou.

Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov  - dňa 25. 02. 2020 o 11:00 hod. v spoločenskej miestnosti MŠ. Voľby zabezpečí riaditeľka školy v spolupráci s volebnou komisiou.

Voľby sú všeobecné, slobodné, rovné a tajné.

Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov

Rodičia – voliči si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v MŠ. Do Rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy štyria zástupcovia rodičov, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov.

V prípade rovnakého počtu hlasov v poradí o zvolení za člena RŠ  za rodičov MŠ, rozhodne žrebovaním predseda Volebnej komisie za prítomnosti členov volebnej komisie a riaditeľky školy.

Anna Veľková, riaditeľka MŠ

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.