Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia, venujte prosím pozornosť nasledovným informáciám ohľadom stravovania na školách v šk.r. 2021/2022.

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):
- zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/417/20210801.html) a
- návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený NR SR dňa 22.06.2021(https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=506). Predmetný návrh zákona zatiaľ nebol podpísaný prezidentkou SR.
Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:
- ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí.

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia

Žiadame rodičov detí, ktorých členovia si neuplatňujú nárok na daňový bonus, aby túto informáciu bezodkladne poskytli riaditeľke školy, spolu s čestným vyhlásením najneskôr do 16. 07. 2021.

tel. číslo: 056/68 64 141
emailom: msshvajan@azet.sk

Tento obsah bol zaradený v Neprehliadnite. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.