Mesačné archívy: Apríl 2022

Poďakovanie

V mene našich detí ďakujeme všetkým darcom, ktorí nám darovali 2% z dane za rok 2020 pre Rodičovské združenie pri Materskej škole S. H. Vajanského 5 v Michalovciach. Získané finančné prostriedky sme použili na zhotovenie vyvýšených záhonov pre naše deti, aby pomocou zážitkového učenia a praktických skúsenosti získavali povedomie o zázrakoch prírody, lebo ako povedal J. A Komenský: „Kto nevidí krásy prírody nič nevidí“

Všetkým Vám patrí naše veľké ĎAKUJEME.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta  2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Žiadosti zákonného zástupcu (ďalej len „rodič“) o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa budú prijímať od

1. mája do 31. mája

v čase: od 7:30 do 13:00 v riaditeľni materskej školy.

Na zápis prichádza rodič spolu s dieťaťom
(s dôrazom na dodržiavanie aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravia Slovenskej republiky).

Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:
Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2022 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2022 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní postupuje nasledovne:

  1. dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2022 (v súlade s VZN Mesta Michalovce č. 211/2021 o určení spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce)
  2. dieťa ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe: informovaného súhlasu zákonného zástupcu o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (podpísané oboma rodičmi), písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
  3. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu (od 3 rokov),
  4. deti vo veku od 3 rokov,
  5. výnimočne deti mladšie ako 3 roky, ak bude voľná kapacita a dieťa ma zvládnuté hygienické a sebaobslužné návyky.

Pred nástupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické a sebaobslužné návyky (dieťa musí byť odplienkované, vedieť používať toaletu a toaletný papier, umyť si ruky, samostatne  jesť lyžicou, piť zo šálky, nepoužívať cumlík a fľašu s cumlíkom v MŠ, obliekať sa s pomocou).

Spádová materská škola VZN 211/2021:
Spád č. 1: Materská škola Michalovce  S. H. Vajanského 5
P. J. Šafárika, Zemplínska, Agátová, J. Palkoviča, T. J. Moussona, M. Kopernika,  J. Ľ. Holubyho, J. A. Gagarina, Svornosti, B. Němcovej, Odbojárov, J. Palárika,  J. Záborského, S. H. Vajanského, L. N. Tolstého, Pribinova, M. Nešporu, J. I. Bajzu,  N. V. Gogoľa, Juraja Jánošíka, J. Bottu, Tehliarska, Hrnčiarska, Kamenárska, Remeselnícka, J. Kalinčiaka, T. Vansovej, Topolianska, Klobučnícka, Sklenárska, Kavarnianska, G. Zvonického, Jarná, Letná, Hrádok

Rozhodnutie riaditeľa materskej školy:
Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2022.

Vzor tlačív – žiadosti o prijatie do MŠ:

ziadost_o_prijatie_do_materskej_skoly

ziadost_o_prijatie_do_materskej_skoly_ trieda_pre_deti_so_SVVP

priloha_k_ziadosti_suhlas_s prevzatim_rozhodnutia_jednim_zo_zakonnych_zastupcov

priloha_k_ziadosti_pisomne_vyhlasenie_o_nemoznosti_prevzatia_rozhodnutia

Vzor tlačív – pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania:

informovany_suhlas_pokracovanie_v_plneni_povinneho_predprimarneho_vzdelavania

suhlas_lekara_o_pokracovani_v_povinnom_predprimarnom_vzdelavani