Zápis do materskej školy na školský rok 2023/2024

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta  je predprimárne vzdelávanie povinné.
Žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa budú prijímať v termíne

od 2. mája do 31. mája
od 7:30  do 11:30, od 12:30 do 13:30 

Na zápis prichádza rodič spolu s dieťaťom.

Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2023 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2023 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní postupuje nasledovne:

  1. dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2023 (v súlade s VZN Mesta Michalovce č. 211/2021 o určení spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce)
  2. dieťa ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe: informovaného súhlasu zákonného zástupcu o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (podpísané oboma rodičmi), písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
  3. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu (od 3 rokov),
  4. deti vo veku od 3 rokov,
  5. výnimočne deti mladšie ako 3 roky, ak bude voľná kapacita a dieťa ma zvládnuté hygienické a sebaobslužné návyky.

Pred nástupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické a sebaobslužné návyky (dieťa musí byť odplienkované, vedieť používať toaletu a toaletný papier, umyť si ruky, samostatne  jesť lyžicou, piť zo šálky, nepoužívať cumlík a fľašu s cumlíkom v MŠ, obliekať sa s pomocou). 

Spádová materská škola VZN 211/2021 – Spád č. 1: Materská škola Michalovce  S. H. Vajanského 5
P. J. Šafárika, Zemplínska, Agátová, J. Palkoviča, T. J. Moussona, M. Kopernika,  J. Ľ. Holubyho, J. A. Gagarina, Svornosti, B. Němcovej, Odbojárov, J. Palárika,  J. Záborského, S. H. Vajanského, L. N. Tolstého, Pribinova, M. Nešporu, J. I. Bajzu,  N. V. Gogoľa, Juraja Jánošíka, J. Bottu, Tehliarska, Hrnčiarska, Kamenárska, Remeselnícka, J. Kalinčiaka, T. Vansovej, Topolianska, Klobučnícka, Sklenárska, Kavarnianska, G. Zvonického, Jarná, Letná, Hrádok

Rozhodnutie riaditeľa materskej školy
Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie po ukončení zápisu, najneskôr do 30. júna 2023.

Vzor tlačív:

Žiadosť o prijatie do materskej školy:
ziadost_o_prijatie_do_materskej_skoly_2023_2024

Prevzatie rozhodnutia o prijatí/neprijatí jedným zo zákonných zástupcov:
Písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní

Čestné vyhlásenie spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou:
Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

Tlačivá súvisiace v pokračovaním v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (iba deti ktoré boli na zápise do základnej školy, ale zákonný zástupca zvažuje možnosť, že dieťa do základnej školy nenastúpi):
Informovaný súhlas s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
a Súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl.

Tento obsah bol zaradený v Neprehliadnite. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.