Aktuality

Lienky v knižnici

Prosíme rodičov z klasických tried, aby si prišli prevziať rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na školský rok 2019/2020.

Miesto: MŠ, Ul. Švermu 8, v triede, kde sú deti z tejto MŠ (trieda kde ste podávali žiadosti)

Dňa: 09. 05. 2019 – 10. 05. 2019

Čas: od 13:00 hod. do 16:00 hod.

Rozhodnutia pre deti so ŠVVP budú vydávané po doručení vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Dravce