Mesačné archívy: Apríl 2020

Žiadosti zo dňa 30.04. 2020 podané emailom a doručené do poštovej schránky boli zaevidované.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží
a) potvrdenie o zdravotnom stave spolu s informáciou o očkovaní dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa spolu s informáciou o očkovaní, dieťa bude prijaté iba na 3 mesačný adaptačný pobyt. Až po doručení potvrdenia mu bude môcť vystaviť nové rozhodnutie o prijatí.

V prípade nedoručenia daného potvrdenia je pobyt dieťaťa po troch mesiacov automaticky ukončený!

Vážení rodičia,

dňa 24. 04. 2020 v čase 9:00 – 10:00 – trieda včielky, vtáčiky, motýliky
dňa 27. 04. 2020 v čase od 9:00 – 10:00 – trieda žabky, lienky

si môžete prísť do MŠ vyzdvihnúť veci detí.

Ďakujeme za pochopenie. 

Žiadame o dodržanie  dodržiavať protiepidemiologické a hygienických opatrení

- zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,
- pre všetkých platí povinnosť mať  zakryté ústa a nos rúškom, šatkou alebo šálom a
- rukavice.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

  • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní postupuje následovne:

  1. deti ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  2. deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  3. deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  4. deti vo veku od 3 rokov,
  5. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
  6. výnimočne deti mladšie ako 3 roky, ak bude voľná kapacita a dieťa ma zvládnuté hygienické a sebaobslužné návyky,
  7. následné ak bude voľná kapacita sa budú  prijímať deti z iných mies a obcí.

Pred nástupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické a sebaobslužné návykyTo znamená, že dieťa nesmie nosiť plienky a malo by vedieť jesť lyžicou.

Podľa usmernenia MsÚ Michalovce zo dňa 23. 04. 2020:

Zápis potrvá od 30.apríla do 13. mája 2020

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce na školský rok 2020/2021 uskutoční v termíne od 30. apríla do 13. mája 2020.  

Spôsob podávania žiadostí:

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú.

1. Elektronickou formou e-mail:
msshvajan@azet.sk, riaditelka@msshvajanskeho.sk (vytlačená, podpísaná a skenovaná),

2. písomne poštou – obyčajnou zásielkou – slovenská pošta (nie doporučene!),

3. doručením osobne do poštovej schránky materskej školy umiestnenej na bráničke,

4. osobne bez možnosti vstupu do priestorov MŠ (okno na prízemí vľavo od hlavného vchodu) v dňoch:

30. 04. 2020 od 8:00 hod. do 11:00 hod.
04. 05. 2020 od 8:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
05. 05. 2020 od 8:00 hod. do 11:00 hod.

Žiadame o dodržanie hygienických opatrení!

- zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,
- pre všetkých platí povinnosť mať  zakryté ústa a nos rúškom, šatkou alebo šálom,
- pri vypisovaní tlačiva na mieste doniesť si vlastné pero a rukavice.

ziadost_o_prijatie_do_materskej_skoly

ziadost_o_prijatie_do_materskej_skoly

ziadost_specialna_trieda

ziadost_specialna_trieda

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydá riaditelia materskej školy do 30. júna 2020. Zákonným zástupcom bude rozhodnutie zaslané  doporučene poštou  na korešpondenčnú adresu uvedenú v žiadosti alebo e-mailom.

O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.

 

 

 

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
2. Z  potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane.
3. Vyplnte si tlačivo: Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby
4. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s potvrdením), môžete doručiť do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ďakujeme.