Mesačné archívy: Máj 2020

 • prezuvky (pevná obuv)
 • pyžamo
 • posteľné prádlo
 • náhradné rúško (v sáčku)

Príchod do MŠ od 7:00 hod. do 8:00 hod.

MŠ sa o 8:15 hodine zamyká a dezinfikuje !!!

Vstup do budovy MŠ od 8:15 hod. do 14:30 hod. zákonným zástupcom nebude umožnený !!!

 

 • Prevádzka MŠ je od 7:00 hod. do 16:00 hod..
 • Deti do MŠ sa privádzajú v čase od 7:00 hod. do 8:15 hodiny. Následne sa budova MŠ uzamyká a dezinfikuje vstupný priestor a šatne.
 • Deti z MŠ sa vyberajú v čase od 14:30 hod. do 16:00 hod.. Budova MŠ pre vstup zákonných zástupcov sa odomyká o 14:30 hod..
 • Zákonný zástupca si dieťa prevezme tak, aby opustil areál materskej školy do 16:00 hod.. Následne sa budova a školský dvor uzamyká a vykonáva sa dezinfekcia.
 • Deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Deti navštevujúce materskú školu rozdelí riaditeľka materskej školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15.
 • Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľka materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. Odporúčame, aby k zmene prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí .
 • Každodenne sa bude vykonávať  ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej triedy pedagogickým zamestnancom pri vstupe do triedy.
 • Vzhľadom na zákaz donášania potravín, nápojov a hotových jedál sa diétne stravovanie neposkytuje.

Zákonný zástupca:

 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2) Čestné vyhlásenie rodiča.
 • Denne pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 6) Prehlásenie o zdravotnom stave MŠ.
 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy materskej školy).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Rešpektuje zákaz nosenia hračiek, potravín, nápojov, dezinfekčných prostriedkov z domáceho prostredia do materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú učiteľku a riaditeľku materskej  školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Pri pobyte v interiéri (trieda) a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúško. V spoločných vstupných priestoroch, ak je predpoklad stretnutia sa s dieťaťom inej skupiny pri odovzdávaní a preberaní detí je rúško potrebné.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ (dodržiavanie odstupov). Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy nesmie presiahne 10 minút.
 • Zhromažďovania osôb pred materskou školou a na školskom dvore je zakázané.
 • Dieťa pred vstupom do triedy si umyje ruky bežným spôsobom.
 • Výmena posteľnej bielizne sa bude realizovať  1x do týždenne bežným spôsobom.
 • Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.

Pri podozrení na Covid – 19

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnené  do samostatnej miestnosti s povereným zamestnancom a kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne. O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

V prípade potvrdenia ochorenia

 • Materská škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.
 • Tieto prevádzkové podmienky materskej školy platia po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní.

V súvislosti s otvorením MŠ žiadame rodičov, aby nahlásili záujem alebo nezáujem o nástup svojho dieťaťa do MŠ od 1.6.2020.

Prevádza MŠ bude obmedzená na čas od 7:00 hod. do 16:00 hod.

Vzhľadom na kapacitné možnosti budú do materských škôl prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii, t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, pedagogických pracovníkov, deti ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky a ostatných zamestnaných rodičov.

Spôsob nahlásenia záujmu alebo nezáujmu:

Email – riaditelka@msshvajanskeho.sk ,  msshvajan@azet.sk

Termín: do 25. 5. 2020

Deti navštevujúce materskú školu rozdelí riaditeľka materskej školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.

Dieťa do MŠ prichádza a odchádza len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

Všetky ostatné podrobnosti ohľadom otvorenia budeme postupne zverejňovať.