Mesačné archívy: Február 2021

Na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach a záverov Krízové štábu mesta Michalovce zo dňa 18. 02. 2021 Vám oznamujeme, že prevádzka škôl a školských zariadení sa neobnovuje do 26.02.2021.

Zároveň upozorňujeme, že materské školy  pre rodičov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje výkon práce z domu, pokračujú v nezmenenej forme ako doteraz za podmienok podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021.

čestné vyhlásenie bezinfekčnosť 8.2.2021

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
2. Z  potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane.
3. Vyplňte si tlačivo: Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby
4. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s potvrdením), môžete doručiť do materskej školy alebo priamo na podateľňu príslušného daňového úradu.

Ďakujeme.

Krízový štáb mesta Michalovce dňa 06.02.2021 (sobota) na základe odporúčania regionálnej hygieničky MUDr. Staškovej prehodnotil obnovenie vyučovacieho procesu prezenčnou formou, a to vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti
s ochorením COVID-19 (britská mutácia) v okrese Michalovce. Krízový štáb Okresného úradu Michalovce rozhodol bezodkladne zvolať krízové štáby miest a obcí v okrese Michalovce k prehodnoteniu obnovenia vyučovacieho procesu prezenčnou formou
do termínu 19.02.2021 vrátane a prijať opatrenia na ochranu zdravia obyvateľov obce/ mesta.

Krízový štáb mesta Michalovce vzhľadom na uvedené skutočnosti  rozhodol neobnoviť vyučovací proces prezenčnou formou na školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce v termíne do 19.02.2021 vrátane.

Zároveň upozorňujeme, že materské školy a školské kluby detí pre rodičov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje výkon práce z domu, pokračujú v nezmenenej forme ako doteraz za podmienok podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021.

 

vyhlaska_UVZ_SR_47_2021

Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení

Podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona sa v období od 8. februára 2021 do 19. marca 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok; tým nie sú dotknuté obmedzenia prevádzok podľa osobitného predpisu.

Zákaz sa nevzťahuje na:

  1. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, 
  2. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
  3. osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19  v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
  4. osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
  5. osoby nad 65 rokov veku,
  6. dieťa do desiatich rokov veku, h) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná     kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností , do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

https://www.michalovce.sk/sk/aktualita/testovanie-pocas-vikendu-v-suvislosti-s-otvorenim-skol