Verejné súťaže

Verejné súťaže
podľa zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • 20.02.2013 Jednoduchá zákazka – Vytvorenie detského ihriska na materskej škole – školský dvor: do 5525 € bez DPH, termín dodania: do 15.05.2013. Zadávateľ: Materská škola S. H. Vajanského 5, Michalovce, Anna Veľková výzva ,záznam z prieskumu trhu . 

Verejné obchodné súťaže
podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Komentáre sú uzavreté.