Aktuality

Týždeň mobility

Vrchnáčiky

Ďakujeme Vám za pomoc pri zbieraní vrchnáčikov pre Natálku a Kristínku.

Tentokrát sme im odovzdali


164 kg.

DETSKÝ AEROBIC

Dňa 12.9.2016 sa deti našej materskej školy zapojili do akcie ,,Európsky týždeň športu.“
Spoločne s trénerkou aerobicu Simonou Germuškovou  si všetky deti aj zamestnanci  spoločne zacvičili na školskom dvore. Radosť z cvičenia a pohybu, ktorá nás sprevádzala dopoludním vyvrcholila posedením pri chutnom čaji. Aktívny pohyb je našou každodennou súčasťou, preto si takéto cvičenie radi zopakujeme aj v nabudúce.

Iveta Palovčáková

Materská škola S .H. Vajanského 5 v Michalovciach, ďakuje mestu Michalovce za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2016. Finančný príspevok sme použili na kúpu počítača do triedy detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Počítač nám poslúži ako informačno-komunikačný prostriedok pri vzdelávaní detí s viacnásobným postihnutím, zároveň nám pomôže aj  pri rozvoji jemnej motoriky a vizuomotorickej koordinácie. Stal sa dôležitou kompenzačnou pomôckou, silným motivačným činiteľom pre všetky deti so zdravotným znevýhodnením.

Mgr. Beáta Vallová

Pozývame rodičov a deti na zápis do našej materskej školy

v termíne od 01. apríla do 30. apríla 2016.

Žiadosti  si rodičia môžu vyzdvihnú v materskej škole. Po vyplnení všetkých náležitostí a potvrdení o zdravotnom stave dieťaťa u všeobecného lekára pre deti a dorast donesú žiadosť  s kópiou rodného listu na zaevidovanie riaditeľke materskej školy.

(žiadosti, ktoré nebudú mať vyplnené všetky náležitosti, nebudú zaevidované)

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti, potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa a kópie rodného listu aj vyjadrenie školského špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho psychológa a ostatné lekárske správy od odborných lekárov.

POZOR ZMENA!!!

1. K žiadosti o prijatie dieťaťa je potrebné doložiť kópiu rodného listu dieťaťa.

2. Na zápis do materskej školy
s vyplnenou a potvrdenou žiadosťou prichádza rodič spolu s dieťaťom. 

Prednostne sa budú prijímať:

  1. 5-6 ročné deti, deti s odkladom povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočným odkladom povinnej školskej dochádzky,
  2. deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca,
  3. deti, ktoré do 31. augusta 2016 dovŕšili  3 roky a majú trvalý pobyt v meste Michalovce.

V prípadne nenaplnenia kapacity materskej školy budú postupne prijímané deti mladšie ako 3 roky, ktoré majú trvalý pobyt v meste Michalovce.

Následne deti, ktoré majú trvalý pobyt mimo meste Michalovce.

O prijatí dieťaťa nerozhoduje dátum zaevidovania žiadosti, ale postupnosť podľa uvedených bodov.

Tešíme sa na Vás.

 

 

2 % dane

Milí rodičia a priaznivci školy,

aj v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou o poskytnutie 2% podielu z dane pre Rodičovské združenie pri Materskej škole S. H. Vajanského 5, Michalovce.

Ako previesť 2 % dane z príjmu:

I. Pre právnické osoby a osoby, ktoré podávajú daňové priznanie
Pre právnické osoby a ľudí, ktorí si platia dane sami, nie sú potrebné žiadne samostatné formuláre, keďže sú súčasťou formulára daňového priznania. Opíšte si naše identifikačné údaje:

II.  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov

Rodičovské združenie pri Materskej škole S. H. Vajanského 5, Michalovce

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo

Michalovce, 071 01, S. H. Vajanského 5

Právna forma

Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

4 2 1 0 9 0 4 3

a správne ich vyplňte do daňového priznania.

II. Pre zamestnancov
1. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám spravil ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vyplnil formulár - Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

2. do 30. apríla vyplňte a na daňový úrad alebo do materskej školy doručte tlačivo Vyhlasenie_FO_2015 spolu s Potvrdením o zaplatení dane.

Vyhlásenie si môžete vyzdvihnúť osobne na našej materskej škole v jednotlivých triedach, alebo stiahnuť na webovej stránke  http://www.msshvajanskeho.sk .

Vopred ďakujeme za vašu podporu!

Vrchnáčiky

Opäť sme potešili Kristínku a Natálku z Trhovíšť .
Odovzdali sme im 36 kg vrchnáčikov.

Ďakujem naším rodičom, deťom a zamestnancom

Upozorňujeme rodičov,
že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2016/2017 bude
od 1. apríla do 30. apríla 2016.

Pozor, pozor !
Dňa 2. 9. 2015  od 6:30 hod. do 8:15 hod. sa otvára brána našej materskej školy.
Tešíme sa na Vás detičky,
ale aj na oteckov a mamičky.

  • prezuvky (pevná obuv)
  • uterák,
  • pyžamo,
  • náhradné oblečenie (u mladších detí),
  • kópiu preukazu zdravotného poistenia (iba novoprijaté deti a pri zmene poisťovne),
  • posteľné obliečky (oblečenie na vankúš, paplón a plachtu).

Informácie o ďalších veciach, ktoré bude Vaše dieťa potrebovať do materskej školy  získate od učiteliek v jednotlivých triedach, kde bude Vaše dieťa zaradené.

Všetky veci je nutné označiť menom hlavne u mladších detí! Ďakujeme.