Aktuality

Týždeň mobility

Dotácia na stravu

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku  ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

Z tohto dôvodu zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v aktuálnom mesiaci dovŕšilo 6 rokov a zákonný zástupca si bude uplatňovať zvýšený daňový  bonus musí požiadať o vyradenie zo  zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom, aby v nasledujúcom mesiaci mohlo byť zo zoznamu vyradené.

Túto žiadosť je nutné doručiť do materskej školy najneskôr do 27. dňa v mesiaci.  V prípade, ak doručenie prípadne na  deň pracovného voľna, doručovacím dňom je predchádzajúci pracovný deň.

ziadost-o-vyradenie-zo-zoznamu-podpora-stravovania

 

Vitaj v škôlke, malý drobček,
spoznaj náš čarovný domček.
Tu sa deti cez deň hrajú,
učia, cvičia, počítajú.
Keď  sa zjavia slzičky,
spievame si pesničky.
A keď stále clivo je ti,
pomôžu ti všetky deti.
Nakreslia ti obrázky,
pohladkajú na vlásky.

2. september bol pre našich mravčekov výnimočný. Prečo? No práve preto, že prvýkrát prešli bránami materskej školy. Učiteľky sa na ich príchod veľmi tešili a s usmiate ich očakávali na dverách triedy. Určite to boli pre nich ťažké dni, ale pomaličky si zvykáme. Hráme sa, cvičíme, učíme sa novým veciam a hľadáme si nových kamarátov.

PaedDr. Lucia Bendžuchová
Bc. Dominika Malejčíková

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/informacia-k-detom-ktore-su-opravnene-na-poskytnutie-dotacie-podla-4-ods.-3-pism.-c-zakona-o-dotaciach.html?page_id=1108862

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus,[1] ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;[2]
 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

 • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový bonus.[3]

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciáchpreukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku[4]. https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/Dotacie_strava/cestne_vyhlasenie.pdf

 • prezuvky (pevná obuv)
 • pyžamo,
 • náhradné oblečenie (u mladších detí),
 • kópiu preukazu zdravotného poistenia (iba novoprijaté deti a pri zmene poisťovne),
 • posteľné prádlo – oblečenie na vankúš (cca 45×60), paplón(cca 130×90) a plachtu na matrac o rozmere 130×60)
 • Písomné vyhlásenie: pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov: suhlas_ so_ spracovanim_ osobnych_ udajov.

Informácie o ďalších veciach, ktoré bude Vaše dieťa potrebovať do materskej školy  získate od učiteliek v jednotlivých triedach, kde bude Vaše dieťa zaradené.

Všetky veci je nutné označiť menom hlavne u mladších detí! 

Všetkým osobám sa nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti.

Výnimky – kto a kedy nemusí mať prekryté horné dýchacie cesty?
 • deti do 6 rokov veku,
 • deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B),
 • osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • výkonný umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
 • na čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
 • na čas nevyhnutný na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
 • osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk vrátane akvaparkov.

 

Platná vyhláška:  Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 237/2021 V. v. SR (PDF, 322 kB) zo dňa 12.8.2021ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest od 16.8.2021.

Tešíme sa na Vás 

Vážení rodičia, venujte prosím pozornosť nasledovným informáciám ohľadom stravovania na školách v šk.r. 2021/2022.

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):
- zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/417/20210801.html) a
- návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený NR SR dňa 22.06.2021(https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=506). Predmetný návrh zákona zatiaľ nebol podpísaný prezidentkou SR.
Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:
- ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí.

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia

Žiadame rodičov detí, ktorých členovia si neuplatňujú nárok na daňový bonus, aby túto informáciu bezodkladne poskytli riaditeľke školy, spolu s čestným vyhlásením najneskôr do 16. 07. 2021.

tel. číslo: 056/68 64 141
emailom: msshvajan@azet.sk

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že v termíne

09. 06. 2021 a 10. 06. 2021 od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 16:00 si môžete prísť do materskej školy prevziať rozhodnutie  na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022.

Upozorňujeme rodičov, že  rozhodnutia musia podpísať obaja rodičia. Prevzatie jedným rodičom je možné iba na základe preukázania sa  Splnomocnením na poštové úkony (bude nutné uviesť číslo preukazu splnomocnenca).

cestne_vyhlasenie_zz_covid-19_od_19_04_2021docx

vyhlasenie_zz_o_bezinfekcnosti_dietata_nepritomnost_viac_ako_3_dni

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Ak bude v čase prijímania detí do materskej školy pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, odporúčame komunikovať prevažne elektronickou formou, Žiadosti zákonného zástupcu (ďalej len „rodič“) o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa budú prijímať v čase od 1. mája do 31. mája 2021.

Rodič môže podať žiadosť:

 • vhodením do poštovej schránky MŠ,
 • poštou – obyčajnou zásielkou (nie doporučene!)  na adresu materskej školy,
 • e-mailom odoslaním naskenovaného tlačiva,
 • osobne v čase: od 7:00 do 8:30; od 11:00 do 12:15

s dôrazom na dodržiavanie nariadených opatrení Úradu verejného zdravia Slovenskej republiky  resp. príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva – test, respirátor, dezinfekcia, odstup.

Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2021 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní postupuje nasledovne:

 1. dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 (v súlade s VZN Mesta Michalovce č. 211/2021 o určení spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce)
 2. dieťa ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe: žiadosti zákonného zástupcu o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia
 3. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu (od 3 rokov),
 4.  deti vo veku od 3 rokov,
 5. výnimočne deti mladšie ako 3 roky, ak bude voľná kapacita a dieťa ma zvládnuté hygienické a sebaobslužné návyky.

Pred nástupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické a sebaobslužné návyky (dieťa musí byť odplienkované, vedieť používať toaletu a toaletný papier, umyť si ruky, samostatne  jesť lyžicou, piť zo šálky, nepoužívať cumlík a fľašu s cumlíkom v MŠ, obliekať sa s pomocou).

Spádová materská škola VZN 211/2021

Spád č. 1: Materská škola Michalovce  S. H. Vajanského 5

P. J. Šafárika, Zemplínska, Agátová, J. Palkoviča, T. J. Moussona, M. Kopernika,  J. Ľ. Holubyho, J. A. Gagarina, Svornosti, B. Němcovej, Odbojárov, J. Palárika,  J. Záborského, S. H. Vajanského, L. N. Tolstého, Pribinova, M. Nešporu, J. I. Bajzu,  N. V. Gogoľa, Juraja Jánošíka, J. Bottu, Tehliarska, Hrnčiarska, Kamenárska, Remeselnícka, J. Kalinčiaka, T. Vansovej, Topolianska, Klobučnícka, Sklenárska, Kavarnianska, G. Zvonického, Jarná, Letná, Hrádok

Rozhodnutie riaditeľa materskej školy

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. (t. j. pre školský rok 2021/2022 do 15. júna 2021).

Vzor tlačív:

ziadost_zz_prijatie_na_predprimarne_vzdelavanie

ziadost_zz_prijatie_na_predprimarne_vzdelavanie_trieda_pre_deti_so_svvp

informovany_suhlas_pokracovanie_v_plneni_PPV