Voľby do rady školy

Oznámenie o konaní volieb do Rady školy

pri Materskej škole Michalovce S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce

Riaditeľka Materskej školy Michalovce S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce, na základe výzvy Mesta Michalovce ako zriaďovateľa školy zo dňa 05. 02. 2024, oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov konanie volieb do Rady školy pri Materskej škole Michalovce S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce.

Rada školy sa volí na funkčné obdobie rokov 2024 – 2028. Radu školy tvorí 11 členov. Voľby zabezpečí riaditeľka školy v spolupráci s menovanou volebnou komisiou. Voľby sú slobodné, rovné a tajné. Rada školy je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagogických pracovníkov a ďalších zamestnancov materskej školy a detí v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov materskej školy.

Voľba zástupcov rodičov sa uskutočnia dňa 21. 02. 2024 v čase od 6:30 hod. do 8:30 hod. vo vstupných vestibuloch materskej školy v budove A a v budove B. Do rady školy budú zvolení vo voľbách za členov rady školy štyria zástupcovia rodičov, ktorí vo voľbách získajú najvyšší počet hlasov prítomných voličov.

Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov sa uskutočnia dňa 21. 02. 2024 o 11:00 hod. v spoločenskej miestnosti materskej školy. Do rady školy budú zvolení vo voľbách za členov rady školy dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov, ktorí vo voľbách získajú najvyšší počet hlasov prítomných voličov.

Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov – dňa 21. 02. 2024 o 13:00 hod. v spoločenskej miestnosti materskej školy. Do rady školy bude zvolený vo voľbách za členov rady školy jeden zástupca nepedagogických zamestnancov, ktorý vo voľbách získa najvyšší počet hlasov prítomných voličov.

Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

Oprávneným voličom z radov rodičov je jeden z rodičov, ktorý si môže uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v škole. V prípade rovnakého počtu hlasov v poradí, o zvolení za člena rady školy rozhodne žrebovaním predseda Volebnej komisie za prítomnosti členov volebnej komisie a riaditeľky školy.

Volebná komisia oficiálne vyhlási výsledky volieb zverejním v priestoroch materskej školy.

Michalovce 15.02.2024                                                                      Anna Veľková, riaditeľka MŠ

Komentáre sú uzavreté.