Vyhlásenie výberového konania – MŠ Vajanského 5

Primátor Mesta Michalovce – štatutárny zástupca zriaďovateľa v zmysle § 3  a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka 

Materskej školy v Michalovciach, S. H. Vajanského 5

Komentáre sú uzavreté.