Mesačné archívy: December 2022

Vianoce

V dňoch 23. 12. 2022 (piatok) až 05. 01. 2023 (štvrtok)

je prevádza materskej školy prerušená.

Prevádzka v materskej škole sa obnoví 09. 12. 2023.

Mesto Michalovce v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, a § 140 ods. 9,10,12 a § 141 ods. 5,6,8 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnené niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach dňa 15.12.2022 číslo 7.

vzn-c.-227–2022-o-urceni-prispevku-dietata

Pozor zmena od 01.01.2023

prosíme, kto má trvalý príkaz na úhradu, aby si urobil zmenu TP.

Príspevky v materských školách od zákonného zástupcu dieťaťa

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom Michalovce prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa

a. bežná trieda 40,00€ (mesačne)

b. špeciálna trieda 34,00 €

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovateľa, u právneho subjektu na účet MŠ.

Príspevok určený v bode 1. 2. tohto článku sa v zmysle § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa zníži o 50 % v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa má trvalý pobyt na území mesta Michalovce.

Veľká vďaka

Veľká vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí sa spolu s nami zapojili do dobročinnej zbierky,, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Spoločnými silami a sa nám podarilo vyzbierať 31 krabíc, v ktorých zasielame našim starkým zdravie, lásku a pokoj v duši.

Ďakujem, Mikuláš

Ďakujem, Mikuláš,
za tie krásne chvíle,
za darčeky od teba,
za úsmevy milé.
Stretneme sa o rok zas,
príď, Mikuláš, medzi nás.

Na Vianoce

Na Vianoce deti, však, všeličo je naopak: jedle rastú po izbách, vtáčik nemá z mačky strach, muchotrávky – pestré hlávky kolíšu sa na vetvách. Zlatá reťaz nerinčí, rybka pláva v ihličí, hviezdička sa vo dne jagá, krajšie ako za noci a dedo Mráz neštípe nás na nosy.