Informácie z verejného obstarávania

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €
( § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní)

Verejný obstarávateľ je povinný v zmysle vyššie uvedeného zákona zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 €, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky, identifikáciu úspešného uchádzača. Uvedená povinnosť pre verejného obstarávateľa je účinná od 1.4.2011.

Komentáre sú uzavreté.