Neprehliadnite

Vážení rodičia a priatelia školy,
zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie pri Materskej S. H. Vajanského 5 Michalovce, IČO 42109042. Tento dar Vás nič nestojí, pretože odvedená daň  inak ostáva štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôver a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
  • skvalitnenie vybavenia školy.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás tlačivo: vyhlasenie_o _poukazani_podielu_zaplatenej_dane_2023

Vopred ďakujeme.

Vianoce

Oznamujeme Vám, že prevádzka materskej školy
od 27. 12. 2023 (streda) do 05. 01. 2023 (piatok)
bude prerušená.

Mesto Michalovce v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, a § 140 ods. 9,10,12 a § 141 ods. 5,6,8 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnené niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach dňa 15.12.2022 číslo 7.

vzn-c.-227–2022-o-urceni-prispevku-dietata

Pozor zmena od 01.01.2023

prosíme, kto má trvalý príkaz na úhradu, aby si urobil zmenu TP.

Príspevky v materských školách od zákonného zástupcu dieťaťa

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom Michalovce prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa

a. bežná trieda 40,00€ (mesačne)

b. špeciálna trieda 34,00 €

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovateľa, u právneho subjektu na účet MŠ.

Príspevok určený v bode 1. 2. tohto článku sa v zmysle § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa zníži o 50 % v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa má trvalý pobyt na území mesta Michalovce.