Archívy autora: Anna Veľková

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta  je predprimárne vzdelávanie povinné.

Žiadosti zákonného zástupcu (ďalej len „rodič“) o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa budú prijímať v termíne

02. mája
v čase: od 7:30 do 11:30; od 12:30 do 16:00
od 3. mája do 31. mája
v čase: od 7:30 do 11:00  v riaditeľni materskej školy.
Na zápis prichádza rodič spolu s dieťaťom.

Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.
Ak sa do materskej školy podáva žiadosť o prijatie dieťa, ktoré má diagnostikou v zariadeniach poradenstva a prevencie potvrdené, že je dieťaťom so zdravotným znevýhodnením, zákonný zástupca k žiadosti predloží: potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Z vyjadrenia príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast musí byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa: do „bežnej“ materskej školy a zaradenie do triedy spolu s ostatnými deťmi, do „bežnej“ materskej školy a jeho zaradenie do špeciálnej triedy alebo do materskej školy pre deti so ŠVVP.

Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2024 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2024 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní postupuje nasledovne:

  1. dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2024 Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“),
  2. dieťa ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe: informovaného súhlasu zákonného zástupcu o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (podpísané oboma rodičmi), písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
  3. deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka vrátane,
  4. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu (od 3 rokov),
  5. deti vo veku od 3 rokov,
  6. výnimočne deti mladšie ako 3 roky, ak bude voľná kapacita a dieťa ma zvládnuté hygienické a sebaobslužné návyky.

Pred nástupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické a sebaobslužné návyky (dieťa musí byť odplienkované, vedieť používať toaletu a toaletný papier, umyť si ruky, samostatne  jesť lyžicou, piť zo šálky, nepoužívať cumlík a fľašu s cumlíkom v MŠ, obliekať sa s pomocou).

Spádová materská škola: VZN Mesta Michalovce č. 211/2021 o určení spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce - Spád č. 1: Materská škola Michalovce  S. H. Vajanského 5
P. J. Šafárika, Zemplínska, Agátová, J. Palkoviča, T. J. Moussona, M. Kopernika,  J. Ľ. Holubyho, J. A. Gagarina, Svornosti, B. Němcovej, Odbojárov, J. Palárika,  J. Záborského, S. H. Vajanského, L. N. Tolstého, Pribinova, M. Nešporu, J. I. Bajzu,  N. V. Gogoľa, Juraja Jánošíka, J. Bottu, Tehliarska, Hrnčiarska, Kamenárska, Remeselnícka, J. Kalinčiaka, T. Vansovej, Topolianska, Klobučnícka, Sklenárska, Garbiarska, Kavarnianska, G. Zvonického, Jarná, Letná, Hrádok

Rozhodnutie riaditeľky materskej školy
Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie najneskôr do 30. júna 2024.

Vzor tlačív:

ziadost_o_prijatie_do_materskej_skoly_ 2024_2025

vyhlasenie_prevzatie_rozhodnutia_jednym_rodičom

Mesto Michalovce v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, a § 140 ods. 9,10,12 a § 141 ods. 5,6,8 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnené niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach dňa 15.12.2022 číslo 7.

vzn-c.-227–2022-o-urceni-prispevku-dietata

Pozor zmena od 01.01.2023

prosíme, kto má trvalý príkaz na úhradu, aby si urobil zmenu TP.

Príspevky v materských školách od zákonného zástupcu dieťaťa

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom Michalovce prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa

a. bežná trieda 40,00€ (mesačne)

b. špeciálna trieda 34,00 €

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovateľa, u právneho subjektu na účet MŠ.

Príspevok určený v bode 1. 2. tohto článku sa v zmysle § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa zníži o 50 % v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa má trvalý pobyt na území mesta Michalovce.